Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden van NINALOVESFOOD

December 2016, Maastricht 

NINALOVESFOOD
T: +31 (0)6 517 517 23
E: info@ninalovesfood.com
KvK nr. 67760309
Btw nr. NL120907252B02 

Artikel 1. – Definities
Artikel 2. Toepassing
Artikel 3. Offerte
Artikel 4. Vergoeding
Artikel 5. Opdracht
Artikel 6. Levering
Artikel 7. Internet
Artikel 8. Klachten
Artikel 9. Bezit/eigendom Beeldragers
Artikel 10. Licentie
Artikel 11. Factuur en Betaling
Artikel 12. Annulering & Opschorting
Artikel 13. Auteursrecht
Artikel 14. Naamsvermelding
Artikel 15. Rechten van derden
Artikel 16. Aansprakelijkheid Fotograaf
Artikel 17. Faillissement/surseance
Artikel 18. Rechts- en forumkeuze
Artikel 19. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Artikel 20. Overige bepalingen 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgesteld, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, Cd-rom, DVD of usb-stick.

Fotograaf: NINALOVESFOOD, tevens de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 12 Aw.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen.

Artikel 4. Vergoeding

Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren komen deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief btw tenzij anders overeengekomen. Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA-accountant. In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de wederpartij. Bovendien zal de wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de fotograaf voldoen.

Artikel 5. Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken te maken en/of leveren. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van de fotograaf. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. De fotograaf levert de beelden af in de gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door de fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met de fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Levering

Beeldragers worden geleverd in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van de verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de beelddragers door de fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen. Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijke vergoeding met ten minste 50% te verhogen. Elke levering ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via WeTransfer. RAW-bestanden worden niet geleverd.

Artikel 7. Internet

De wederpartij zal van de fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de wederpartij de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen. De wederpartij zal de fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig voor zijn dan zal hij deze aan de fotograaf verstrekken.

Artikel 8. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen een redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Bezit/eigendom Beeldragers

Indien niet is overeengekomen dat beelddragers in het bezit van de wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf. Indien een beelddrager niet binnen vier weken na overeengekomen termijn aan de fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd. In geval van vermissing of beschadiging van een beelddrager is de wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden. Beelddragers blijven eigendom van de fotograaf. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.

Artikel 10. Licentie

Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld. Bij gebreke aan specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie en die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Artikel 11. Factuur en Betaling

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De wederpartij verricht de aan de fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen beide partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de fotograaf heeft verstrekt. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotograaf.

Artikel 12. Annulering & Opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten tot dat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst ten gevolge van gedrag van de opdrachtgever brengt de fotograaf naast en boven de afgesproken vergoeding een boete van 25 % van de overeengekomen totaalprijs in rekening. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende de fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Artikel 13. Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotograaf, indien niet anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de doeleinden van de opdracht tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf drie keer de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 14. Naamsvermelding

De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen van € 1500,-

Artikel 15. Rechten van derden

De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerden en/of andere rechthebbende. De wederpartij vrijwaart de fotograaf van alle aanspraken te dier zake. De fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid Fotograaf

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of de door deze ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

Artikel 17. Faillissement/surseance

Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Artikel 18. Rechts- en forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil met betrekking tot tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 19. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 20. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen NINALOVESFOOD en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.